OKÜMKAP - Otomobil Kümeleri İçin Kapasite Oluşturma Projesi

Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, özellikle yan sanayi firmalarının yenileşim ve teknoloji tabanlı birkümeleşmeye gidebilmeleri için 2008 Mayıs ayında başlatılan OKÜMKAP,  2009 yılında tamamlanmıştır.

Yapılan masa başı analizleri sonucunda Doğu Marmara Otomotiv Kümesinin bilgi/teknoloji tabanlı bir kümeye doğru evrilmesini hızlandıracak bir pilot proje hazırlanmasında yarar görülmüştür. Söz konusu proje için; Doğu Marmara Otomotiv Kümesinin ağırlıklı olarak Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde konuşlanmış olması ve Ar-Ge projelerinden Bursa’nın aldığı pay düşünülerek Bursa ili ve çevresi seçilmiştir.  

Bursa’da çalışmanın üstüne oturacağı platformu oluşturmak üzere TTGV’nin yönlendirdiği  beş toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların sonucunda birlikte ürün geliştirme ve ortak araştırma üzerine işbirliği yapabilme potansiyeline sahip gönüllü firmalarla ilişki halinde olan STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları)[Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)] ile Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Yönlendirme Kurulu çağrısıyla ve otomotiv ana sanayii ve yan sanayii firmalarının yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı yapılarak proje ile ilgili bilgi verilerek firmalardan proje hakkındaki görüşleri alınmıştır. Daha sonra söz konusu toplantı Valilik çağrısıyla daha geniş katılımlı olarak tekrarlanmıştır.

Proje eylem planının, toplamı 80 saat süren  “Teknoloji Tabanlı İşbirlikleri Oluşturma ve Çok Katılımlı Proje Geliştirme” başlıklı adımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra toplamı 16 saat olan “Otomotiv Sektörü için Rekabet Odaklı Enerji ve Çevre Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki adım olarak, proje kapsamındaki firmalarda ‘Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi’ başlıklı çalışma uygulanmıştır.

Yıl içinde ayrıca, firmaların ortak çalışma yapabilmeleri ve aralarındaki hızlı iletişimi oluşturmak üzere bir web sitesi kurulmuştur.

Çalışmaların finansmanı için firmalar arası bir fon oluşturularak MMO Bursa Şubesinde muhasebeleştirilmiştir.

Mayıs 2009 tarihinde ‘Otomotivde Ortak Yenilikçi Projeler Geliştirme’ çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda beş proje fikri üzerinde çalışılmıştır:

1.Ortak test alanlarının ve test ekipmanlarının tespiti, bu ekipmanların tasarım ve imalatının üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleştirilmesi, test merkezinin akreditasyonu ve işletilmesi

2. Araç ağırlığının hafifletilmesi

3. Elektrikli araç projesi

  • Küçük akü
  • Gürültü önleme sistemleri

4. Ana sanayide yurt dışından tedarik edilen parçaların yerlileştirilmesi

5.Yeni malzemeler araştırma merkezi veya ortak araştırma çalışmaları

  • Kompozit/plastik malzemeler ve kendinden boyalı plastik malzemeler ortak araştırma merkezi veya ortak işbirliği projeleri
  • 1200-1400 Mpa çekme değerinde çelik saç
  • Kauçuk üretiminde nanoteknoloji
  • Kendinden boyalı plastik malzeme geliştirme

Çalıştay sonucunda bu çalışmaları sürdürecek ekipler oluşturularak ekiplerin ilk çalışmalarının sonuçları diyebileceğimiz, 25 firmanın ve Uludağ Üniversitesi Otomotiv Bölümünün katılımıyla “BURSA RAYLI SİSTEM (HAFİF RAYLI) ARAÇLARI ÜRETİM RAPORU” hazırlandı. Firmaların ve üniversitenin böyle bir aracı birlikte üretmedeki yetkinliklerini ve istekliliklerini içeren söz konusu rapor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunuldu.  

Firmaların kendi aralarında ve üniversiteler ile işbirliği yaparak Ar-Ge’ye dayalı yenileşimci projeler geliştirmeleri, her ülkede kamunun pozitif müdahalesi başta olmak üzere oldukça yoğun çaba gerektirmektedir. Uzun bir süreçte gerçekleşebilen bilgi tabanlı kümeleşme olgusunun hızlandırılması da; hem doğru yönlendirilmesine, hem ilgili tarafların (sanayi, üniversite, kamu) katılım kararlılığına ve birbirlerin duydukları güvene, hem de hazırlık araçlarının doğru kullanılmasına bağlıdır. Bu projede belirtilen, söz konusu noktalarda zayıflıklar gözlenmiştir.